اتیکو در زمینه بافت ژاکارد دارای تجارب حرفه ای بوده و ترندهای جهانی پوشاک بیرونی ژاکارد را بخوبی میداند. بدین لحاظ طرحهای ویژه حاصله، ایجادات ما را روزبروز جلوتر میبرد. اتیکو کلکسیون وسیعی را دارا بوده و امروزه بعنوان شرکتی که حجم صادرات به 32 کشور مختلف را دارا میباشد به فعالیتهای خود ادامه میدهد. ',