ابداع گرائی در ذات ماست...


با قویترین اکیپ طراحی ترکیه که یکی از دیگری با استعدادترند خوشبختی خود را به کارمان منعکس کرده و همه روزه به پارچه ها حیات میدهیم.

دارای اکیپ بزرگ و با استعدادی هستیم که قابلیت انتقال هر رنگ و هر طرح با آخرین فناروی چاپ بروی پارچه، استفاده از هر نوع عملکرد چاپ دیجیتال و حاکمیت بدون نقص به طراحی در کامپیوتر را حائز میباشند.
سفر طرحها ابتداء بصورت خیالی به ذهن طراحانمان خطور کرده و بروی پارچه های ژاکارد به واقعیت تبدبل میشود. اکیب طراحی ما طرحهای ویژه خود را در تولید پارچه های ژاکارد استفاده کرده و به کلکسیونهای جدید و سبک های جدید حیات می بخشند.

ما در اتیکو، پارچه صحیحی را با طرح جدید به یکجا می آوریم.

بازار را آنالیز کرده و با طرحهای خاص خود در راستاء نیازها تولید میکنیم.
اکیبمان بصورت ترسیم دستی طراحی کرده و با کلکسیونهایی که آثار خود را انتقال داده اند به اجناس مشتریانمان ارزش دیگری می بخشند. افکار جدید حاصله به عملکردی سحر کننده تبدیل میشود که بیانگر سبک ویژه هر کدام از طراحان میباشد.'

اتیکو شاخص ترندهای سیزون و احتیاجات بازار بوده و با تولید کلکسیونهای جدید مایه الهام شرکتها میشود.

منبعد نیز موجود بودن امضاء اتیکو تحت کارهای مرغوب بمانند سالیان گذشته ادامه خواهد داشت...

زیرا خط مشی ما رضایت مشتریان میباشد.